Visszaküldési és visszatérítési szabályzat

Molnár Órás

FOGYASZTÓI TÁJÉKOZTATÓ A 45/2014. (II. 26.) KORM. RENDELET ALAPJÁN

Tájékoztató a fogyasztó vevőt megillető elállási jogról

Fogyasztónak a Ptk. 8:1.§ (1) bekezdés 3. pontja szerint csak a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy minősül, így jogi személyek nem élhetnek az indokolás nélküli elállási joggal!

A fogyasztót a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. § szerint megilleti az indokolás nélküli elállás joga. A fogyasztó az elállási jogát

 1. termék adásvételére irányuló szerződés esetén
 2. a terméknek,
 3. több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott terméknek,

a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított határidőn belül gyakorolhatja, mely határidő 14 nap.

A jelen pontban foglaltak nem érintik a fogyasztó azon jogát, hogy az e pontban meghatározott elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja.

Ha a szerződés megkötésére a fogyasztó tett ajánlatot, a fogyasztót a szerződés megkötése előtt megilleti az ajánlat visszavonásának joga, ami a szerződés megkötésére kiterjedő ajánlati kötöttséget megszünteti.

Elállási nyilatkozat, a fogyasztót megillető elállási vagy felmondási jog gyakorlása

A fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. §-ban biztosított jogát az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján, vagy a honlapról is letölthető nyilatkozat-minta felhasználásával gyakorolhatja. Letöltés

Kérjük, hogy az elállási nyilatkozatot és a terméket az alábbi címre visszajuttatni szíveskedjenek:

Molnár Órás Bt.

3530 Miskolc, Széchényi István út 64.

7.3. A fogyasztó elállási nyilatkozatának érvényessége

Az elállási jogot határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztó nyilatkozatát határidőn belül elküldi. A határidő 14 nap.

A fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy az elállás jogát e rendelkezéssel összhangban gyakorolta.

Az Szolgáltató a fogyasztó elállási nyilatkozatát annak megérkezését követően köteles elektronikus adathordozón haladéktalanul visszaigazolni, amennyiben az internetes honlapján is biztosítja a fogyasztó számára az elállási jog gyakorlását.

Az elállási jog részletszabályai 

Szolgáltató visszatérítési költsége és módja:

Abban az esetben, ha a Fogyasztó az ÁSZF 7.2. pontjában meghatározott módon eláll a szerződéstől, a Szolgáltató a vásárlástól való elállásról szóló értesítés kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatéríti a Szolgáltató által vásárolt termék(ek) teljes összegét, ide nem értve a termékek visszaküldésének közvetlen költségét. A termék(ek) visszaküldésének közvetlen költségét a Felhasználó viseli. Tájékoztatjuk, hogy amennyiben a Felhasználó gyakorolja az elállási jogát, úgy termék(ek) visszaküldésével felmerülő költségeket is neki kell viselni. Tájékoztatjuk, hogy a Szolgáltató nem vállalja a termék visszaküldésével kapcsolatban felmerült költségeket. A Felhasználó által tévesen megadott adatok (bankszámla, postai cím, stb.) következtében Szolgáltatót a késedelembe esésért felelősség nem terheli. 

Visszatartási jog: 

A Felhasználónak visszajáró összeget Szolgáltató mindaddig visszatarthatja, amíg a megvásárolt termék(ek)-et Felhasználó vissza nem juttatja a Szolgáltató az ÁSZF 7.2. pontjában megjelölt 3530 Miskolc, Széchenyi István út 64. címére. Abban az esetben, ha Felhasználó utánvéttel adja fel a küldeményt Szolgáltató azt nem köteles elfogadni.

Visszaszolgáltatással kapcsolatos költségek:

Amennyiben Szolgáltató az ÁSZF 7.2. pontjában meghatározott módon eláll a szerződéstől legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 napon belül köteles a Szolgáltató által megjelölt 3530 Miskolc, Széchenyi István őt 64. számra visszaküldeni, vagy a helyszínen a Szolgáltatónak, illetve a Szolgáltató által a termék átvételére meghatalmazott személynek átadni a terméket. A visszaküldés abban az esetben minősül határidőben teljesítettnek, ha a Felhasználó a 14 napos határidő lejárta előtt igazolható módon megküldi a terméket vagy személyesen átadja Szolgáltató részére a korábban megjelölt címen. A termék visszaküldésének költségeit minden esetben a Felhasználó köteles viselni.

Fogyasztói felelősség az értékcsökkenésért:

Felhasználó köteles megóvni a termék jellegét. valamint eredeti tulajdonságait, továbbá felel mindazon termékben jelentkező értékcsökkenésért, ami a termék nem rendeltetésszerű használatából ered. 

Az elállási jog az alábbi esetekben nem gyakorolható

Az Szolgáltató kifejezetten felhívja az Ön figyelmét, hogy Ön nem gyakorolhatja elállási jogát a 45/2014 (II.26.) Korm. Rendelet 29. §. (1) bekezdésében foglalt esetekben:

 1. a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;
 2. olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, az elállási jog gyakorlására meghatározott határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;
 3. olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;
 4. romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;
 1. olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;
 2. olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;
 3. olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a vállalkozás által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor;
 4. olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;
 5. lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;
 6. hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével;
 7. nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében;
 8. lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjármű-kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki;
 9. a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti az elállási jogát.